Povinně zveřejňované informace

Zveřejněno 8. 3. 2013 12:36
Povinně zveřejňované informace 
 Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
1. Název  
Obec Dolní Studénky

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Studénky (dále jen obec) jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu. 

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samosatné působnosti je dozorovým, kontrolném a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR. 

3. Organizační struktura 

Orgány obce

(po volbách v r. 2014)

STAROSTA:

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. - funkce neuvolněná
MÍSTOSTAROSTA: Michal Strnad - funkce uvolněná, starosta SDH

Rada obce

 

Mgr. Jakub Dolníček - člen rady obce 

 
Vladimír Dolníček - člen komise stavební a za životní prostředí   
Martin Rutar - člen rady obce   

Zastupitelstvo

 

Petr Strnad - předseda finančního výboru 

 
Mgr. Vlasta Sršňová - předsedkyně sociální, kulturní a sportovní komise   
Ing. Pavel Krobot - člen komise stavební a za životní prostředí   
Ing. Zdeňka Mihulková - členka  sociální, kulturní a sportovní komise   
Ing. Adolf Jílek - člen zastupitelstva obce, člen kontrolního výboru  
MUDr. Helena Musílková - členka sociální, kulturní a sportovní komise   
Jiří Mihulka - předseda kontrolního výboru   
Ing. Naděžda Řeháková - členka finančního výboru   
Jan Polách - člen zastupitelstva obce   
František Dolnícek - předseda komise stavební a za životní prostředí   

Další členové komisí a výborů:

 

Ing. Vítězslav Plhák

člen kontrolního výboru
Jiří Růžička
Jaroslav Horáček 
Jiřina Valentová 
člen finančního výboru 
člen sociální, kulturní a sportovní komise 
členka sociální, kulturní a sportovní komise 

Obecní úřad Dolní Studénky 

Příspěvkové organizace 
- Obecní knihovna 
- Základní a Mateřská škola Dolní Studénky, Dolní Studénky 87


4. Kontakt a úřední hodiny

 
Adresa: Obecní úřad Dolní Studénky,
Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
IČO: 00 63 59 36
DIČ: CZ00635936
Tel./fax: 583 217 012, obec nemá fax
Mobil:  
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 elektronická podatelna organizace:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • p. Michala Strnada - místostarostu obce:
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • p. Ing. Radima Sršně - starostu obce:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • pí Bc. Martinu Remešovou - referent společné státní správy a samosprávy:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • pí Kamila Růžičková - referent společné státní správy a samosprávy:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  
datová schránka: rrzb73k

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 
Obecní úřad Dolní Studénky,
Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky

Adresa internetové stránky www.dolnistudenky.cz 
 •  

Úřední hodiny Obecního úřadu

Pondělí: 7:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Úterý: 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Středa: 7:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Pátek: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:30

5. Případné platby lze poukázat
 • Číslo účtu: 103187365, kód banky: 0300
Poštovní spořitelna a.s
 • Číslo účtu: 1905859359, kód banky: 0800
Česká spořitelna a.s

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladě obecního úřadu v úředních hodinách. 

6. IČ
 • 00635936
 •  
7. DIČ
 • CZ00635936
 •  
8. Dokumenty

8. 1. Seznam hlavních dokumentů obce
  Územní plán obce 
  Rozpočtový výhled obce 
  Povodňový plán 
  Program rozvoje venkova 
  Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

   Strategie rozvoje Obce Dolní Studénky 

8.2. Rozpočet 
viz. úřední deska obce 

9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.


10. Příjem žádostí a dalších podání

 Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce. 
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje  za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
Písemná žádost
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích
Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí  o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).
Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
18
Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy
19
mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle
20
odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně. 

12. Formuláře

Viz. odkaz na internetových stánkách obce, vertikální menu – formuláře on line
 Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Dolní Studénky obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách nebo na internetových stránkách obce.
Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/


14. Předpisy


 14.1. Nejdůležitejší používané předpisy 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2. Vydané právní předpisy 
Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce. 
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.


15. Úhrady za poskytování informací
 
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

 
Obec Dolní Studénky stanoví
v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:
 
čl. I.
Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
a) jednostranná ................................................................ 2,-- Kč
b) oboustranná ................................................................ 4,-- Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
a) jednostranná ................................................................ 4,-- Kč
b) oboustranná ................................................................ 8,-- Kč
 
3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3,-- Kč
 
4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3  při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5,-- Kč
 
5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
 
6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
1. 1 ks CD ................................................................................... 10,-- Kč
 
2. 1 ks DVD ................................................................................ 20,-- Kč
 
3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
 
čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,-- Kč za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší  než 20 minut. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 208,-- Kč, započítává se každých i započatých 20 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
 
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.
 
3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

čl. V.
Ostatní ustanovení
1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.
 
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit  na základě žádosti žadatele.
 
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 103187365/0300, variabilní symbol pro úhradu je 61712111.
 
4. Tento sazebník se stanoví na účetní období 2018.
 
5. Sazebník byl schválen usnesením Rady obce Dolní Studénky ze dne 30.5.2018, č. 72 / 11 / 2018.
 
6. Tímto schváleným Sazebníkem se ruší Sazebník úhrad za poskytování informací, který byl schválen Radou obce Dolní Studénky dne 17.1.2018, č. 64 / 1 / 2018. 

V Dolních Studénkách dne 30.5.2018.
 
.......................................
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
starosta obce
 
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 • 16. Licenční smlouvy
 •  
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
Obec neposkytuje žádné licence.

 • 16.2 Výhradní licence
Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 • 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za předchozí rok se uvádí nejpozději do 1. března běžného roku.
Výroční zpráva je vyvěšena na internetových stránkách obce v sekci úřední deska poté výroční zprávy.

17. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 pověřenec 

18. Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Dolní Studénky 

Kontakty na správce jsou uvedeny níže. 

 • p. Michal Strnad - místostarosta obce:
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • p. Ing. Radim Sršněň, Ph.D. - starosta obce:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • pí Bc. Martina Remešová - referent společné státní správy a samosprávy:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • pí Kamila Růžičková - referent společné státní správy a samosprávy:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. +420 739 244 974.

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí[1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[2]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavkůje však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

1) Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo: Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) O N), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 1. 4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), která zároveň zveřejňujeme zde - účel zpracování
 2. 5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 3. 6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

[2] Čl. 38 odst. 5 ON