Povinně zveřejňované informace

Zveřejněno 8. 3. 2013 12:36
Povinně zveřejňované informace 
 Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
1. Název  
Obec Dolní Studénky

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Studénky (dále jen obec) jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu. 

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samosatné působnosti je dozorovým, kontrolném a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR. 

3. Organizační struktura 

Orgány obce

(po volbách v r. 2014)

STAROSTA:

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. - funkce neuvolněná
MÍSTOSTAROSTA: Michal Strnad - funkce uvolněná, starosta SDH

Rada obce

 

Mgr. Jakub Dolníček - člen rady obce 

 
Vladimír Dolníček - člen komise stavební a za životní prostředí   
Martin Rutar - člen rady obce   

Zastupitelstvo

 

Petr Strnad - předseda finančního výboru 

 
Mgr. Vlasta Sršňová - předsedkyně sociální, kulturní a sportovní komise   
Ing. Pavel Krobot - člen komise stavební a za životní prostředí   
Ing. Zdeňka Mihulková - členka  sociální, kulturní a sportovní komise   
Ing. Adolf Jílek - člen zastupitelstva obce   
MUDr. Helena Musílková - členka sociální, kulturní a sportovní komise   
Jiří Mihulka - předseda kontrolního výboru   
Ing. Naděžda Řeháková - členka finančního výboru   
Jan Polách - člen kontrolního výboru   
František Dolnícek - předseda komise stavební a za životní prostředí   

Další členové komisí a výborů:

 

Ing. Vítězslav Plhák

člen kontrolního výboru
Jiří Růžička
Jaroslav Horáček 
Jiřina Valentová 
člen finančního výboru 
člen sociální, kulturní a sportovní komise 
členka sociální, kulturní a sportovní komise 

Obecní úřad Dolní Studénky 

Příspěvkové organizace 
- Obecní knihovna 
- Základní a Mateřská škola Dolní Studénky, Dolní Studénky 87


4. Kontakt a úřední hodiny

 
Adresa: Obecní úřad Dolní Studénky,
Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky
IČO: 00 63 59 36
DIČ: CZ00635936
Tel./fax: 583 217 012, obec nemá fax
Mobil:  
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 elektronická podatelna organizace:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • p. Michala Strnada - místostarostu obce:
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • p. Ing. Radima Sršně - starostu obce:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • pí Bc. Martinu Remešovou - referent společné státní správy a samosprávy:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • pí Kamila Růžičková - referent společné státní správy a samosprávy:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  

datová schránka: rrzb73k

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 
Obecní úřad Dolní Studénky,
Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky

Adresa internetové stránky www.dolnistudenky.cz 
 •  

Úřední hodiny Obecního úřadu

Pondělí: 7:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Úterý: 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Středa: 7:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Pátek: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:30

5. Případné platby lze poukázat
 • Číslo účtu: 103187365, kód banky: 0300
Poštovní spořitelna a.s
 • Číslo účtu: 1905859359, kód banky: 0800
Česká spořitelna a.s

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladě obecního úřadu v úředních hodinách. 

6. IČ
 • 00635936
 •  
7. DIČ
 • CZ00635936
 •  
8. Dokumenty

8. 1. Seznam hlavních dokumentů obce
  Územní plán obce 
  Rozpočtový výhled obce 
  Povodňový plán 
  Program rozvoje venkova 
  Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

   Strategie rozvoje Obce Dolní Studénky 

8.2. Rozpočet 
viz. úřední deska obce 

9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.


10. Příjem žádostí a dalších podání

 Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce. 
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje  za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
Písemná žádost
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích
Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí  o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).
Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
18
Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy
19
mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle
20
odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně. 

12. Formuláře

Viz. odkaz na internetových stánkách obce, vertikální menu – formuláře on line
 Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Dolní Studénky obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách nebo na internetových stránkách obce.
Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/


14. Předpisy


 14.1. Nejdůležitejší používané předpisy 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2. Vydané právní předpisy 
Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce. 
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.


15. Úhrady za poskytování informací
 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
 
Obec Dolní Studénky stanoví  v souladu s § 5 odst. 1 písm. f ) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni, ve spojeni s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanoveni úhrad a licenčních odměn a poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu                     k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):
 
čl. I.
Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
a) jednostranná ................................................................ 1,--Kč
b) oboustranná ................................................................  3,--Kč
 
2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
a) jednostranná ................................................................ 2,--Kč
b) oboustranná ................................................................ 4,--Kč
 
3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)
jedna stránka ................................................................ 1,--Kč
 
4. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná
cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
 
5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše
úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje
tohoto výtisku.
 
čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
1. Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny.
 
2. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
 
čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.
 
2. V případě osobního odběru požadovaných informaci nebude úhrada nákladů na odeslaní
informací žadateli uplatňována.

čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou
i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 141,- Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro rok 2017.
 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada
dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.
 
čl. V.
Ostatní ustanovení
1. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo
z části upustit na základě žádosti žadatele.
 
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních
hodinách nebo převodem na bankovní učet obce č. 103187365/0300, variabilní symbol pro úhradu je: 61712111
 
4. Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2017.
 
5. Sazebník byl schválen usnesením Rady obce Dolní Studénky ze dne 11.1.2017,
č. 45  / 9 / 2017.
 

V Dolních Studénkách dne 11.1.2017


.....................................
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
starosta obce 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 • 16. Licenční smlouvy
 •  
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
Obec neposkytuje žádné licence.

 • 16.2 Výhradní licence
Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 • 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za předchozí rok se uvádí nejpozději do 1. března běžného roku.
Výroční zpráva je vyvěšena na internetových stránkách obce v sekci úřední deska poté výroční zprávy.