Informace pro včelaře

Zveřejněno 12. 3. 2013 12:11
 

 

 

Krajská veterinární správa

Státní veterinární správy

Pro Olomoucký kraj

třída Míru 101, 779 00 Olomouc

Č. j.: SVS/2013/065689-M

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také „KVS Olomouc“), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a odst. 8 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a § 15 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu.

Čl. 1

Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmenovaných v článku 2 tohoto Nařízení SVS č.j. SVS/2013/0-M, a to bez ohledu zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů (dále jen ČSV) nebo v jiné organizaci nebo neorganizovaní. Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou – morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu této nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v následných chovech včel chovaných na stanovištích včel v Olomouckém kraji:

Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/063148-M ze dne 27.09.2013 v katastru obce Staré Město, k.ú. 754528, s účinností od 27.09.2013

Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/060704-M ze dne 18.09.2013 v katastru obce Staré Město, k.ú. 754528, s účinností od 18.09.2013

Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/062793-M ze dne 26.09.2013 v katastru obce Staré Město, k.ú. 754528, s účinností od 26.09.2013

Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/062802-M ze dne 26.09.2013 v katastru obce Staré Město, k.ú. 754528, s účinností od 26.09.2013 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/065689-M ze dne 8.října 2013 – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu str. 2/4

Čl. 2

Zřízení ochranného pásma

Ochranným pásmem (OP) vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedených ohnisek nákazy, s přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:

V k.ú. obce Staré Město - č.k.ú. 754528 – obce Branná u Šumperka (609447), Habartice u Jindřichova (660353), Hynčice pod Sušinou (653926), Chrastice (653934), Kunčice pod Kralickým Sněžníkem (677086), Malé Vrbno (754510), Nová Seninka (757756), Staré Město pod Kralickým Sněžníkem (754528), Stříbrnice (757764), Šléglov (781801), Velké Vrbno (754544), Vikantice (781819), Vysoké Žibřidovice (788368) - na okr. Šumperk

Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu

Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště včelstev se nachází na území tímto předpisem vymezených ochranných pásem dle Článku 2. tohoto Nařízení se nařizuje:

(1) Provést v době vhodné z hlediska biologie včel prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a to chovateli včel samotnými nebo k tomuto úkonu oprávněnými prohlížiteli ČSV. O výsledku prohlídky včelstev s důvodným podezřením na výskyt moru včelího plodu (zjištění onemocnění plodu s příznaky moru včelího plodu) informovat Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, třída Míru 101, 779 00 Olomouc, tel. č. 585700730, 585700731, ID datové schránky: 7xg8dcq, fax: 585700746, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(2) Při prohlídce včelstev je nutné použít ochranné rukavice (gumové nebo pro jednorázové použití). Po skončení prohlídky provést dezinfekci rukou, oděvu, obuvi a gumových rukavic.

(3) Zákaz přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS Olomouc, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na přítomnost původce moru včelího plodu. Nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení pocházejících z nákazově neznámých zdrojů do chovu včel.

(4) V pozorovací době sledovat zdravotní stav včelstev, provádět pravidelný úklid, zejména likvidaci a neškodné odstraňování neupotřebitelného materiálu nejlépe spálením a průběžnou dezinfekci stanovišť. Jako dezinfekční prostředek je možno použít prostředky účinné proti původci předmětné nákazy, např. roztok 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného za dodržení bezpečnostních opatření nařízených výrobcem.

(5) Zajistit odebrání a odevzdání vzorků zimní včelí měli ( nejvýše od 10 včelstev v jednom směsném vzorku) k současnému vyšetření na varoázu a mor včelího plodu, a to nejpozději do 15.02.2014 na místně příslušné pracoviště KVS Olomouc v chovech včel na všech stanovištích včelstev ve vymezených ochranných pásmech tímto Nařízením. Požadavek na toto vyšetření řádně vyznačit na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků! K zabránění případné možnosti rozšíření původce nákazy do chovů zdravých včel, zabalit odebraný vzorek zimní včelí měli za jednotlivé stanoviště do nepropustného obalu. Obal musí být řádně označen celou

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/065689-M ze dne 8.října 2013 – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu str. 3/4

 

adresou chovatele, registračním číslem chovatele včel, registračním číslem stanoviště včel, údajem o požadovaném vyšetření a počtu včelstev v daném vzorku a datem odběru vzorků.

Čl. 4

Opatření na celém území Olomouckého kraje

(1) Všem chovatelům včel na území Olomouckého kraje se v r. 2013 zakazuje provádět jakoukoliv léčbu včelstev v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – mor včelího plodu.

(2) Ve všech včelstvech v ochranných pásmech a mimo ně jsou chovatelé včel povinni dodržovat následující preventivní opatření:

a) Zjišťovat příčiny zimních úhynů a slábnutí včelstev,

b) zákaz používání plástů, vosku, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel,

c) nezařazovat včelí dílo, nedezinfikované úly, včelařské potřeby, pomůcky a zařízení do chovu včel z oblastí a chovů včel s neznámou nákazovou situací,

d) zamezit přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,

e) udržovat prázdné úly bez včelího díla,

f) vyhledávat a utrácet roje neznámého původu a divoce žijící včelstva,

g) provádět pravidelnou obnovu včelího díla, obnovu a náhradu starých úlů a likvidovat úly vyřazené,

h) soustavně omezovat v chovech včel intenzitu roztoče Varroa destructor - Kleštík včelí, jako možného šiřitele předmětné nákazy,

i) provádět průběžnou dezinfekci úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek prostředky účinnými proti původci předmětné nákazy.

Čl. 5

Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza postihující zavíčkovaný včelí plod. Původcem této nákazy je bakterie Paenibacillus larvae. Nákaza se šíří infikovanou potravou včel, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči (Varroa destructor - Kleštík včelí) a jiní škůdci. V zevním prostředí velmi odolné spory původce nákazy se dostanou s potravou do trávicího traktu larev včel, kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání. Výrazné příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky a nelze ho odstranit bez porušení buňky. Ve svém důsledku dochází ke snížení životaschopnosti včelstva až k jeho úhynu. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/065689-M ze dne 8.října 2013 – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu str. 4/4

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající.

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

Toto Nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Krajský úřad Olomouckého kraje a obecní úřady, jejichž území se toto Nařízení Státní veterinární správy týká, vyvěsí v souladu s § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto Nařízení Státní veterinární správy na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy je každému přístupné u KVS Olomouc, u Krajského úřadu Olomouckého kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

V Olomouci dne 08.10.2013

otisk úředního razítka

MVDr. Aleš Zatloukal

ředitel

podepsáno elektronicky

Vyvěšeno na úřední desku dne : ………………………..

Sejmuto dne : ………………………...Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj třída Míru 101, 779 00 Olomouc

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/057640-M rušení ochranných pásem kolem ohnisek moru včelího plodu – ze 4.září 2013 str. 1/2

Č. j. SVS/2013/057640-M

Nařízení Státní veterinární správy

o zrušení částí některých vymezených ochranných pásem v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními proti nebezpečné nákaze – moru včelího plodu a o změně některých ustanovení vybraných nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj

Čl.1

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále také KVS Olomouc), jako věcně a místně příslušný správní orgán na základě zmocnění z § 47, odst. 4 a odst.8 a § 49, odst. 1, písm. c) zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17, odst. 1, písm. a), b) a odst. 3 a § 76, odst. 3 zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) ve znění pozdějších předpisů ( dále jen veterinární zákon )

ruší

v Čl. II. Právního předpisu Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj - Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011, č. 17/2011 ze dne 17.10.2011, Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2007/2012-KVSM ze dne 27.6.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Boňkov u Hranic, Jindřichov u Hranic, Kovářov u Potštátu, Kyžlířov, Lhotka u Hranic, Lipná, Olšovec, Padesát Lánů, Partutovice, Potštát – město, Potštát – Dolní Předměstí, Potštát – Horní Předměstí, Radíkov u Hranic, Střítež nad Ludinou - kolem ohnisek na okr. Přerov

v Čl. II. Právního předpisu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj - Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2012/011713 -M ze dne 15.8.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Vidnava, Dolní Červená Voda, Fojtova Kraš, Horní Heřmanice u Bernartic, Hukovice u Velké Kraše, Kobylá, Malá Kraš, Stará Červená Voda, Velká Kraš- kolem ohniska na okr. Jeseník

v Čl. II. Právního předpisu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj - Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2012/0014890-M ze dne 30.8.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Vidnava, Dolní Červená Voda, Fojtova Kraš, Horní Heřmanice u Bernartic, Hukovice u Velké Kraše, Kobylá, Malá Kraš, Stará Červená Voda, Velká Kraš- kolem ohniska na okr. Jeseník, obce Oskava, Bedřichov u Oskavy, Dolní Libina, Horní

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/057640-M rušení ochranných pásem kolem ohnisek moru včelího plodu – ze 4.září 2013 str. 2/2

 

Libina, Mladoňov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek, Václavov u Oskavy – kolem ohniska na okr. Šumperk, Břevenec – na okr. Olomouc.

Čl. 2

Nařízená mimořádná veterinární opatření byla chovateli včel splněna a ve stanovené pozorovací době jednoho roku od posledního výskytu nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, se ve vymezených ochranných pásmech ( OP ), zřízených kolem ohnisek a vymezených ve článcích výše uvedených nařízení Státní veterinární správy ( viz Čl. I. ) nevyskytlo další onemocnění včel na výše uvedenou nebezpečnou nákazu.

Čl. 3

Ostatní ustanovení nařízených mimořádných veterinárních opatření, obsažená v právních předpisech Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu zůstávají v platnosti.

Čl. 4

V souladu s ustanovením § 76 odst.3 veterinárního zákona toto Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, jímž je den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Krajský úřad Olomouckého kraje a obecní úřady, jejichž území se toto Nařízení Státní veterinární správy týká (dále také dotčené obecní úřady), vyvěsí v souladu s § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto Nařízení Státní veterinární správy na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy je každému přístupné u KVS Olomouc, u Krajského úřadu Olomouckého kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

V Olomouci dne 04.09.2013

otisk úředního razítka

MVDr. Aleš Zatloukal

ředitel

podepsáno elektronicky

Vyvěšeno na úřední desku dne : ………………………..

Sejmuto dne : ………………………...