Elektronická podatelna

Zveřejněno 11. 3. 2013 12:26


Adresa elektronické podatelny:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Na tuto elektronickou adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti  bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Dolní Studénky
Dolní Studénky 99
788 20 Dolní Studénky

Úřední hodiny:
Pondělí:            7:00 - 11:30, 12:30 – 16:30
Úterý:              7:00 - 11:30, 12:30 – 15:00

Středa:             7:00 - 11:30, 12:30 – 16:30
Čtvrtek:           7:00 - 11:30, 12:30 – 15:00
Pátek:              7:00 - 11:30, 12:30 – 14:30

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv.        V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 
 Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení  o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. případně na poštovní adresu Obecního úřadu Dolní Studénky.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.
Podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád se postupuje i při řízení podle zákonů:
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) – podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti  o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)
  • zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon  o poštovních službách) – žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2) pokud uvedené právní normy nestanoví  v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.